Naar de LOPAI homepage

Nieuws

...   home  ...   archief  ... 

Archief

11 juni 2017

Definitieve versie 2.0 van RODIN is uit

Met behulp van het toetsinstrument RODIN kon op relatief simpele wijze inzicht worden gekregen in de vraag: zijn wij als gemeente of andere overheid klaar voor digitaal archiveren?
Lees meer ...

14 juni 2013

Nieuwe modellen voor archiefverordeningen en besluiten informatiebeheer

De afgelopen maanden zijn nieuwe modellen voor archiefverordeningen en besluiten informatiebeheer op de LOPAI-site geplaatst.
Lees meer ...

7 januari 2013

ED3: Eisen Duurzaam Digitaal Depot versie 2.0

De overheid kan alleen maar functioneren als de informatie die zij gebruikt en produceert authentiek, betrouwbaar, integer en bruikbaar is. Grote overheidsorganisaties hebben daarom het initiatief genomen bij de ontwikkeling van “e-depots” om de kwaliteit van overheidsinformatie duurzaam te borgen.
Lees meer ...

21 september 2012

Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij Regionale Uitvoerings Diensten

De vorming van Regionale Uitvoerings Diensten (RUDs) maakt het nodig om ook over de inrichting van het archiefbeheer en de informatievoorziening verder na te denken.
Lees meer ...

25 augustus 2012

Kwetsbare digitale documenten veilig in goedgekeurd Amsterdams e-depot

Als eerste in Nederland is het Amsterdamse e-depot door de provincie Noord-Holland getoetst en in orde bevonden. De strenge eisen waaraan het e-depot nu beantwoordt, waarborgen dat de digitale archieven die in het e-depot worden bewaard, op langere termijn toegankelijk blijven zonder verlies van gegevens.
Lees meer ...

8 juni 2012

Nieuwe werkwijze Provinciale Archiefinspecteurs vastgesteld

Binnenkort treedt de wet in werking, waarmee het interbestuurlijke toezicht vanuit de provincies op gemeenten, waterschappen en andere decentrale overheden van karakter verandert (Wet Generiek Toezicht, Staatsblad nr. 233). Ook het archieftoezicht zoals de provinciale archiefinspecteurs dat uitoefenen, gaat veranderen.
Lees meer ...

19 maart 2012

Concept ED3 versie 2.0 beschikbaar: reageer nu!

Het LOPAI presenteert het concept van versie 2.0 van de Eisen voor Duurzaam Digitale Depots (ED3). Met de eerste versie, die in 2008 op de KVAN-dagen werd aangeboden, is inmiddels drie jaar ervaring opgedaan. In die jaren zijn de ontwikkelingen snel gegaan en e-depots zijn de kinderschoenen ontgroeid.
Lees meer ...

25 januari 2012

Jaarverslag Provinciale Archiefinspectie Noord-Brabant en Limburg 2009-2010

De provincies Noord-Brabant en Limburg beschikken sinds 2009 gezamenlijk over één archiefinspectie. Daarom is gekozen voor een gecombineerd jaarverslag over de periode 2009-2010.
Lees meer ...

12 januari 2012

Modellen Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer aangepast

Met de publicatie van de modellen hopen wij opnieuw te voldoen aan de behoefte die in het veld leeft aan goede modellen.
Lees meer ...

10 oktober 2011

Rekennorm formatie (inter-)gemeentelijke archiefinspectie

In het kader van de voorgenomen herziening van het interbestuurlijk toezicht, waarbij het horizontaal toezicht een nadrukkelijkere rol krijgt toebedeeld in het handhaven van de kwaliteit van het archiefbeheer bij de lagere overheden, hebben de provinciale archiefinspecteurs (LOPAI) samen met de gemeentelijke archiefinspecteurs (BRAIN/WGA) een rekennorm ontwikkeld.
Lees meer ...

19 augustus 2011

Jaarverslag Randstedelijke Provinciale Archiefinspecties 2009-2010

Het randstedelijke provinciale archieftoezicht heeft tot goede resultaten geleid: 93% van alle gemeenten in de Randstad zijn eind 2010 aangesloten bij professionele archiefdiensten of hebben een eigen archivaris benoemd.
Lees meer ...

11 april 2011

Reactie LOPAI op voorgestelde wijziging Archiefwet

Lees de reactie (PDF; opent in een nieuw venster)

3 januari 2011

Jaarverslag provinciale archiefinspectie Overijssel 2009 + 2010

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 21 december 2010 kennis genomen van het jaarverslag van de provinciale archiefinspecteur over de jaren 2009 en 2010
Lees meer ...

26 november 2010

Wijziging van de Archiefregeling

Op 17 november 2010 is een wijziging van de Archiefregeling in werking getreden.
Lees meer ...

22 oktober 2010

Modellen Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer geactualiseerd

Het LOPAI heeft de modellen voor archiefverordeningen van gemeenten, waterschappen, provincies en politieregio's geactualiseerd. Hetzelfde geldt voor de besluiten informatiebeheer.
Lees meer ...

9 september 2010

Jaarverslag PAI Drenthe, Fryslân en Groningen 2009

Het digitaal informatiebeheer kan beter. Zo concluderen de provinciale archiefinspecteurs van Drenthe, Fryslân en Groningen in hun jaarverslag over 2009.
Lees meer ...

1 september 2010

Archieven openbaar tot en met de jaren tachtig?

Hier ziet u de laatste stand van zaken bij de dertig grootste gemeenten in Nederland en bij de provincies zelf.
Lees meer ...

1 september 2010

Het sluitend net van archieven breidt zich uit

De provincies hebben de laatste jaren hard gewerkt aan het stimuleren van professionele archiefzorg en -beheer in Nederland.
Lees meer ...

1 september 2010

Archieven van Texel ontsloten

Het unieke archief van Texel is weer op orde en beter toegankelijk dan voorheen.
Lees meer ...

8 juli 2010

Best practices Wabo-scan afspraken

In de aanloop naar de WABO is er, vooral in 2008/2009, veel aandacht geweest voor de informatiehuishouding. De ketenpartners hebben zich er over gebogen, naast het LOPAI, WGA en vele betrokkenen op rijksniveau.
Lees meer ...

14 juni 2010

RODIN: handige wegwijzer in digitale wereld

Digitale informatie wordt steeds belangrijker in onze globale maatschappij. Hoe is betrouwbaarheid, volledigheid, authenticiteit en toegankelijkheid van digitale informatie te waarborgen? Een vraag die de informatiespecialisten intensief bezighoudt.
Lees meer ...

18 januari 2010

Archiefregeling

Op 6 januari is in de Staatscourant de nieuwe Archiefregeling gepubliceerd.
Lees meer ...

4 augustus 2009

Bestuurlijke aandacht voor archieftoezicht

De Utrechtse commissaris van de Koningin, de heer R.C. Robbertsen, schenkt op zijn weblog aandacht aan de activiteiten van de provincie met betrekking tot een goede huisvesting en een optimaal publieksbereik van de historische archieven.
Lees meer ...

2 augustus 2009

Jaarverslagen in druk verschenen

Recentelijk zijn enkele jaarverslagen van provinciale archiefinspecties in druk verschenen.
Lees meer ...

15 juli 2009

Forse bijdrage voor musea, monumenten en archieven Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het TWIN-H programma musea, monumenten en archieven 2009-2011. Minimaal 10 projecten kunnen subsidie krijgen voor behoud en het verbeteren van de publieke toegankelijkheid.
Lees meer ...

30 juni 2009

Eenduidige provinciale regels voor vervanging

Alle provincies zullen aanvragen om machtiging tot vervanging van archiefbescheiden op grond van artikel 7 van de Archiefwet behandelen conform de laatste jurisprudentie.
Lees meer ...

12 juni 2008

Veel provinciaal geld voor archieven in Gelderland

Provinciale Staten van Gelderland hebben tijdens de vergadering van 23 april 2008 in totaal 2.830.000 euro uitgetrokken voor vier projecten die de infrastructuur van het Gelderse archiefwezen verbeteren.
Lees meer ...

4 juni 2008

Eerste exemplaar checklist eDepot aangeboden aan Martin Berendse

Vanmiddag heeft het LOPAI het eerste exemplaar van ED3, Eisen Duurzaam Digitaal Depot, aangeboden aan directeur Martin Berendse van het Nationaal Archief.
Lees meer ...

28 mei 2008

Reactie LOPAI op kabinetsstandpunt 'commissie Oosting' en archieftoezicht

Op 23 april jl. is de reactie van het kabinet op het in oktober 2007 verschenen rapport "Van specifiek naar generiek" van de Commissie Doorlichting Interbestuurlijke toezichtarrangementen verschenen.
Lees meer ...

26 november 2007

Rapport van de commissie Oosting: afschaffing van de archiefinspectie

Het specifieke toezicht dat het rijk op provincies en gemeenten uitoefent kan aanmerkelijk worden verminderd.
Lees meer ...

26 november 2007

Verslagen van de noordelijke en randstedelijke inspecties uitgebracht

Op de site zijn de medio 2007 in druk verschenen verslagen van samenwerkende archiefinspecties te vinden.
Lees meer ...

25 oktober 2007

Vernieuwde website

Het LOPAI heeft de website geheel laten vernieuwen, zodat de gebruikers nog beter informatie over het werk van de archiefinspecties kunnen vinden.

21 mei 2007

Presentaties studiedag Zuidelijke Archiefinspecties

Digitalisering heeft niet alleen grote gevolgen voor de manier waarop organisaties werken, maar ook voor de manier waarop ze hun archivering moeten inrichten.
Lees meer ...

16 februari 2007

Adviezen van de evaluatiecommissies over de archiefregelingen gereed

Eind december 2006 hebben de evaluatiecommissies hun adviezen over de archiefregelingen aan de minister van OCW aangeboden.
Lees meer ...

21 juni 2006

Visienota informatie- en archiefbeheer

In juni 2005 is door het Ministerie van BZK en het Ministerie van OCW begonnen met het ontwikkelen van een visienota over informatie- en archiefbeheer, selectie en digitalisering.
Lees meer ...

home archief over lopai thema's wet- en regelgeving zoek contact sitemap