Naar de LOPAI homepage

Over LOPAI

...   home  ...  archief  ...  nieuwsbericht  ... 

12 juni 2008

Veel provinciaal geld voor archieven in Gelderland

Provinciale Staten van Gelderland hebben tijdens de vergadering van 23 april 2008 in totaal 2.830.000 euro uitgetrokken voor vier projecten die de infrastructuur van het Gelderse archiefwezen verbeteren. In totaal was voor de versterking van de culturele infrastructuur acht miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag was afkomstig uit het dividend dat Gelderland als aandeelhouder van NUON heeft ontvangen.
De volgende regionale archiefdiensten kregen een provinciale bijdrage.

Gelders Archief te Arnhem
In het kader van de realisatie van een nieuwe huisvesting in het complex waar vroeger de KEMA was gehuisvest: 1,2 miljoen euro. Dit bedrag is speciaal bedoeld voor een aantal provinciale functies die in het nieuwe gebouw een plaats krijgen, onder meer depotruimte voor Gelderse musea, archieven en bibliotheken.

Regionaal Archief Rivierenland
Voor de bouw van een nieuwe archiefbewaarplaats in Tiel: 830.000 euro. Deelnemers aan het regionaal archief zijn vier gemeenten en het waterschap Rivierenland. In het kader van verdere regionale samenwerking zal een fusie tot stand komen met het naburige streekarchivariaat West-Betuwe, zodat ook de drie gemeenten die daarvan deel uitmaken hun archieven in de nieuwe bewaarplaats kunnen onderbrengen.

Streekarchivariaat Regio Achterhoek
In Doetinchem zal in het complex van de inmiddels verhuisde scholengemeenschap Brewinc een nieuw archief worden gerealiseerd. Als bijdrage aan de bouw en inrichting van de bewaarplaats en de studiezaal is 400.000 euro beschikbaar gesteld. Gestreefd wordt naar een nauwe samenwerking met het Staring Instituut, dat hier eveneens wordt ondergebracht. Deze instelling houdt zich bezig met het streekeigene van Achterhoek en Liemers.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe
De archieven die het archivariaat beheert, zijn verspreid ondergebracht in de bewaarplaatsen van de vijf aangesloten gemeenten. Door de ontwikkeling van een digitale studiezaal wordt de dienstverlening aan het publiek verbeterd en worden de originele stukken ontzien. De provincie levert een bijdrage van 100.000 euro.

archief

Overzicht ...
home archief over lopai thema's wet- en regelgeving zoek contact sitemap