Naar de LOPAI homepage

Over LOPAI

...   home  ...  archief  ...  nieuwsbericht  ... 

8 juni 2012

Nieuwe werkwijze Provinciale Archiefinspecteurs vastgesteld

Binnenkort treedt de wet in werking, waarmee het interbestuurlijke toezicht vanuit de provincies op gemeenten, waterschappen en andere decentrale overheden van karakter verandert (Wet Generiek Toezicht, Staatsblad nr. 233). Ook het archieftoezicht zoals de provinciale archiefinspecteurs dat uitoefenen, gaat veranderen.

Vertrouwen in de bestuurslaag waar een taak is belegd, zoals de archivering en het informatiebeheer, staat voortaan voorop. Daarbij past dat gemeenten, waterschappen en andere decentrale overheden eerst hun eigen kwaliteit gaan meten, en deze informatie aan hun eigen raden en algemene besturen voorleggen. Daarmee kunnen die hun controlerende taak uitoefenen, zoals past in het dualisme. Dezelfde informatie gaat ook naar de toezichthoudende provincie, die vervolgens moet kunnen beoordelen of een gemeente al of niet voldoet aan de Archiefwet en regelgeving. Daarbij gaan de provincies voortaan meer uit van risico-analyse en blijven zij daar, waar het goed gaat, meer op afstand.

Welke informatie de provincies precies nodig hebben, hoe zij met de verkregen informatie zullen omgaan, en hoe en wanneer zij gaan ingrijpen, staat beschreven in het zogenaamde ‘aanvullende beleidskader voor het interbestuurlijk archieftoezicht Nieuwe Schoenen’. Het bestuur van het Interprovinciaal Overleg heeft de Nieuwe Schoenen op 24 mei jl. vastgesteld. Het is een aanvulling op de regels voor ‘In de plaats treden bij taakverwaarlozing’, die vorig jaar door het kabinet zijn vastgesteld. Daarin staat hoe de provincies in het algemeen zullen handelen als zij taakverwaarlozing constateren, dat wil zeggen als een overheid zijn taken niet conform wetgeving uitvoert. In de Nieuwe Schoenen worden aanvullend specifieke situaties beschreven en voorbeelden gegeven op het terrein van de Archiefwet. Dat was nodig, omdat er op dit vakgebied zoveel veranderingen spelen, er bij de regering zoveel zorgen leven over de kwaliteit van de informatiehuishouding bij alle overheden, een aantal provinciale taken op het terrein van de Archiefwet blijven bestaan, en er in het veld behoefte aan was. Op het moment dat duidelijk is wanneer de wetgeving in werking treedt, passen de provincies hun regelgeving aan. De Nieuwe Schoenen zijn daar onderdeel van.

archief

Overzicht ...
home archief over lopai thema's wet- en regelgeving zoek contact sitemap