Naar de LOPAI homepage

Over LOPAI

...   home  ...  over lopai  ...  archiefinspecties  ...

Archiefinspecties

In een democratie moet de burger de overheid kunnen controleren. Daarom zijn er twee bijzondere wetten die regelen dat iedere burger die controle kan uitoefenen met behulp van de overheidsinformatie. Eigentijds, met behulp van de Wet Openbaarheid van Bestuur en over wat in het verleden is gebeurd, met de Archiefwet 1995.

Vanwege het belang van deze transparantie is in de Archiefwet geregeld, dat op de vorming en het beheer van archieven door de overheid toezicht moet worden uitgeoefend. De Archiefwet onderscheidt twee vormen van toezicht, namelijk die op de naleving van de regelgeving (veelal beheer genoemd) en die op de aan een bestuur opgedragen zorg voor archiefbescheiden.

Op basis van de Archiefwet 1995 houdt de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed toezicht op het archiefbeheer bij de centrale overheid. Datzelfde doen, indien benoemd, de provinciearchivaris in zijn provincie, de gemeentearchivaris in zijn gemeente en de waterschapsarchivaris in zijn waterschap. In het geval van samenwerkingsverbanden is er vaak een gemeenschappelijke (streek)archivaris aangewezen door de deelnemers. Veelal worden door archivarissen speciale archiefinspecteurs aangewezen voor de uitoefening van de toezichtstaak.
De sectie inspectie van de brancheorganisatie BRAIN vertegenwoordigt alle inspecteurs.

Daarnaast is er interbestuurlijk toezicht op de archiefzorg. Voor het rijk is dit niet geregeld, maar kan de Tweede Kamer de verantwoordelijke minister ter verantwoording roepen. Voor de provincie ligt die bevoegdheid bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of door hem krachtens artikel 121c van de Provinciewet aangestelde toezichthouders. Voor de overige overheden zijn de colleges van gedeputeerde staten van de provincies krachtens de Gemeentewet aangewezen. Gedeputeerde staten kunnen op basis van artikel 124e van die wet speciale toezichthouders, vaak aangeduid als archiefinspecteurs, voor de uitvoering aanwijzen. Het Interprovinciaal Overleg heeft voor de werkwijze van het provinciale archieftoezicht een aanvullend beleidskader vastgesteld.

Links:

Downloads:

home archief over lopai thema's wet- en regelgeving zoek contact sitemap